Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

nhà cái uy tín

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 08-02-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-02-2023 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần 5 lần 4 lần
06-02-2023 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
05-02-2023 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
04-02-2023 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
03-02-2023 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần
02-02-2023 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01-02-2023 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
31-01-2023 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
30-01-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần
29-01-2023 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28-01-2023 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần
27-01-2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
26-01-2023 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
21-01-2023 8 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-01-2023 5 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
19-01-2023 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18-01-2023 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
17-01-2023 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
16-01-2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
Tổng 65 lần 50 lần 51 lần 52 lần 50 lần 44 lần 54 lần 44 lần 58 lần 53 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-02-2023 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
06-02-2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
05-02-2023 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần
04-02-2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần
03-02-2023 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
02-02-2023 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần
01-02-2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
31-01-2023 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
30-01-2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
29-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
28-01-2023 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
27-01-2023 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
26-01-2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần
21-01-2023 8 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-01-2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
19-01-2023 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
18-01-2023 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần
17-01-2023 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
16-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
Tổng 65 lần 45 lần 48 lần 43 lần 62 lần 54 lần 55 lần 44 lần 51 lần 54 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-02-2023 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần
06-02-2023 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần
05-02-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
04-02-2023 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
03-02-2023 6 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02-02-2023 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần
01-02-2023 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
31-01-2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
30-01-2023 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29-01-2023 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần
28-01-2023 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
27-01-2023 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
26-01-2023 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 7 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần
21-01-2023 8 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-01-2023 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
19-01-2023 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
18-01-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
17-01-2023 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
16-01-2023 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
Tổng 66 lần 66 lần 56 lần 44 lần 56 lần 43 lần 47 lần 55 lần 47 lần 41 lần

https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8
DMCA.com Protection Status | Copyright http://msoxo.com - 2018