Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 27-10-2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-10-2021 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
25-10-2021 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
24-10-2021 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
23-10-2021 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
22-10-2021 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 7 lần 5 lần 1 lần 1 lần
21-10-2021 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
20-10-2021 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
19-10-2021 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
18-10-2021 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
17-10-2021 3 lần 6 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
16-10-2021 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
15-10-2021 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
14-10-2021 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
13-10-2021 2 lần 6 lần 7 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
12-10-2021 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần
11-10-2021 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
10-10-2021 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
09-10-2021 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
08-10-2021 0 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
07-10-2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 7 lần 1 lần 1 lần
Tổng 50 lần 63 lần 76 lần 48 lần 55 lần 58 lần 54 lần 45 lần 46 lần 45 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-10-2021 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
25-10-2021 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần
24-10-2021 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
23-10-2021 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
22-10-2021 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
21-10-2021 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 7 lần 2 lần
20-10-2021 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần
19-10-2021 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
18-10-2021 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
17-10-2021 3 lần 2 lần 3 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16-10-2021 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần
15-10-2021 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
14-10-2021 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần
13-10-2021 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-10-2021 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 6 lần 1 lần
11-10-2021 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
10-10-2021 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09-10-2021 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
08-10-2021 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07-10-2021 1 lần 8 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần
Tổng 48 lần 60 lần 57 lần 47 lần 56 lần 52 lần 44 lần 58 lần 65 lần 53 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-10-2021 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
25-10-2021 4 lần 0 lần 1 lần 7 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần
24-10-2021 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần
23-10-2021 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
22-10-2021 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần
21-10-2021 6 lần 3 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
20-10-2021 4 lần 7 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần
19-10-2021 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-10-2021 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 5 lần
17-10-2021 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
16-10-2021 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
15-10-2021 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần
14-10-2021 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
13-10-2021 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 6 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
12-10-2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần
11-10-2021 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần
10-10-2021 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
09-10-2021 2 lần 4 lần 6 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
08-10-2021 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần
07-10-2021 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
Tổng 56 lần 48 lần 61 lần 52 lần 47 lần 52 lần 57 lần 53 lần 56 lần 58 lần